Warunki korzystania z systemu w chmurze

 1. Ogólne terminy i pojęcia
  1. 1C-Poland Sp. z o.o. (dalej 1C-Poland) udostępnia Klientowi oprogramowanie 1C:Handel (dalej System) w modelu “oprogramowanie jako usługa”.
 2. Zasady użytkowania
  1. Klient otrzymuję indywidualny adres internetowy dostępu do Systemu, oraz login i hasło administratora. Klient dalej może samodzielnie tworzyć i usuwać użytkowników Systemu wg swoich potrzeb.
  2. Użytkowanie systemu odbywa się za pomocą darmowej aplikacji klienckiej, dostępnej do pobrania na stronie saas.1c.pl.
  3. Możliwy jest również dostęp przez przeglądarkę internetową. Ten dostęp jest w wersji Beta i niektóre funkcje Systemu mogą nie funkcjonować poprawnie przez przeglądarkę.
  4. 1C-Poland zapewnia stały dostęp do Systemu z prędkością min 10 Mbit/sek.
  5. 1C-Poland odpowiada za przechowanie danych na swoich jej serwerach.
 3. Kopie zapasowe
  1. 1C-Poland codziennie tworzy kopie zapasowe systemu Klienta i zobowiązuje się przechowywać przynajmniej jedną ostatnią kopię zapasową Systemu w podczas korzystania Klienta z chmury oraz przez co najmniej 2 miesiąca po zakończeniu używania Systemu.
  2. Kopie zapasowe systemu Klienta są przechowywane na serwerach 1C-Poland.
  3. W razie potrzeby ściągnięcia kopii zapasowej przez Klienta na swój komputer 1C-Poland w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia (zwykle 1 dzień) przygotowuje unikatowy link dla Klienta za pomocą którego można ściągnąć wskazaną kopię.
 4. Aktualizacje i wsparcie techniczne
  1. 1C-Poland wykonuje aktualizacje Systemu Klienta automatycznie w trakcie korzystania z usługi w miarę powstania nowych wersji bez dodatkowych opłat.
  2. Klienci z wykupionym pakietem Rozszerzenie do wersji Pro domyślnie są również aktualizowani na ostatnią wersje za dodatkową opłatą liczoną wg. stawki umownej z Klientem na rozszerzenia i modyfikacje. Chyba że Klient wyraźnie zaznaczy że nie chcę aktualizacji na konkretną wersje.
 5. Wycena usług
  1. Rozliczenie odbywa się za zadeklarowanego jednoczesnego użytkownika (dalej Użytkownik), czyli ile maksymalnie użytkowników może jednocześnie pracować z Systemem w danym okresie rozliczeniowym. Ilość nazwanych użytkowników Systemu przy tym może być dowolną.
  2. Opłata miesięczna za jednego Użytkownika pobierana jest zgodnie z opublikowanym cennikiem.
  3. Do ceny każdego Użytkownika doliczane są ceny dodatkowych funkcjonalności zamówionych przez Klienta.
  4. 1C-Poland zastrzega sobie prawo do zmiany cennika z poinformowaniem Klienta na podany adres mailowy przynajmniej na miesiąc przed datą obowiązywania zmian.
  5. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
  6. Opłata jest naliczana od 1 dnia miesiąca, następującego za miesiącem rozpoczęcia pracy z Systemem (pierwszy niepełny miesiąc gratis).
  7. Zasadna pierwszego niepełnego miesiąca gratis działa również gdy Klient dokupuje do Systemu kolejnych Użytkowników bądź dodatkowe funkcjonalności.
 6. Czas trwania usługi i okres wypowiedzenia
  1. Klient uznaje się za korzystającego z usługi dopóki nie zrezygnuje z niej w sposób jawny, korzystając z formularza na stronie albo wysyłając maila pod adres rezygnacja@1c.pl.
  2. W przypadku rezygnacji za pomocą maila trzeba wskazać pełną nazwę firmy, NIP (jeśli nie ma NIP to REGON), imię i nazwisko osoby która rezygnuje oraz telefon kontaktowy.
  3. Opłata za ostatni miesiąc korzystania z systemu jest naliczana za cały miesiąc kalendarzowy niezależnie od faktycznej daty składanie rezygnacji przez Klienta.
  4. Klient ma rzeczywisty dostęp do systemu do końca ostatniego miesiąca kalendarzowego korzystania z systemu, niezależnie od faktycznej daty rezygnacji.
 7. Rozliczenia stron
  1. Płatność za usługi odbywa się na podstawie faktury VAT wystawianej na koniec okresu rozliczeniowego z 14 dniowym terminem płatności.
  2. Klient wyraża zgodę na dostarczanie faktur drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przy rejestracji.
  3. Klient się zgadza że faktura za korzystanie z systemu wysłana na podany adres uważa się za prawidłowo dostarczoną i podlega zapłacie.
  4. 1C-Poland zastrzega sobie prawo wystawiać faktury z góry i uzależniać dostępność Systemu dla Klienta od faktycznej zapłaty w przypadku notorycznego albo drastycznego przeterminowania przez Klienta zapłat za wystawione faktury.
  5. W przypadku braku opłaty ze strony Klienta za trzy miesiąca i więcej 1C-Poland zastrzega sobie prawo wypowiedzenia świadczenia usług Klientowi i zablokowania dostępu do Systemu ze skutkiem natychmiastowym.
 8. Wiadomości mailowe
  1. 1C-Poland może wysyłać do Klienta wiadomości na podany adres mailowy dotyczące prac modernizacyjnych i innych zagadnień dotyczących działania Systemu.
 9. Rejestracja i dane firmy
  1. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych firmowych przy rejestracji.
  2. Klient zobowiązuje się do utrzymania danych firmy oraz danych kontaktowych w stanie aktualnym.
  3. Osoba kontaktowa oświadcza że może składać zamówienie Systemu w imieniu wskazanej firmy.
  4. Osoba kontaktowa jest świadoma że podanie nieprawdziwych danych może skutkować odpowiedzialnością administracyjną lub karną.
 10. Poufność informacji
  1. W rozumieniu niniejszych warunków informacje poufne obejmują wszelkie informacje udostępniane przez Klienta do 1C-Poland i odwrotnie. W szczególności Informacją poufną stanowi zawartość bazy danych Klienta.
  2. Informacja nie może być uznana za poufną jeśli udostępniająca ją strona wyraźnie zastrzeże inne albo jeśli udostępniona informacja jest dostępna publicznie z przyczyn niezależnych od odbiorcy informacji.
  3. Informacje poufne oraz wszelka wiedza z nich wynikająca, nie mogą być wykorzystywane przez Strony, ujawniane lub przekazywane jakiejkolwiek stronie trzeciej, w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej albo mailowej zgody udostępniającego.
  4. Informacje są uważane za poufne w okresie korzystania przez Klienta z Systemu oraz przez okres 12 miesięcy po zaprzestaniu korzystania.
  5. 1C-Poland oraz Klient ponoszą odpowiedzialność za ujawnienie informacji poufnych w ramach rzeczywistej szkody, którą wyrządzono przez ujawnienie takiej informacji. Jednak kwota odpowiedzialności nie może być wyższa niż 5000 (pięć tysięcy) złotych.
 11. Postanowienia końcowe
  1. 1C-Poland oraz Klient oświadczają, że będą rozstrzygać wszelkie ewentualne spory dotyczące korzystania z Systemu na drodze polubownej. Jeżeli wypracowanie rozwiązania drogą polubowną nie będzie możliwe, obie strony poddadzą spór rozstrzygnięciu przez Sad Powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę 1C-Poland.
  2. 1C-Poland zastrzega sobie prawo jednostronnie zmieniać niniejsze warunki. Jednak jest zobowiązana poinformować Klienta pod adres mailowy wskazany przy rejestracji o planowanych zmianach przynajmniej na miesiąc przed rozpoczęciem obowiązywania zmian.
  3. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej warunków ogranicza się do rzeczywistej szkody. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za utratę korzyści przez pozostałe Strony, jakie mogłyby one uzyskać, gdyby szkody nie wyrządzono.
  4. W każdym razie odpowiedzialność każdej ze stron nie może przekraczać kwoty 5000 (pięć tysięcy) złotych.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  6. Korzystając z Systemu Klient akceptuje niniejsze warunki w całości.