Regulamin promocji „Darmowe Wakacje”

 1. Terminy
  1. Promocja „Darmowe Wakacje” dalej Promocja obowiązuje od 01.06.2017 do 31.08.2017.
 2. Zasady Promocji
  1. Klient, który zarejestrował się na stronie 1c.pl w ramach Promocji ma możliwość korzystania z sysetmu 1C:Handel w chmurze za 0 (zero) zł w okresie trwania Promocji.
  2. Poza tym Klienta obowiązują zasady określone w ogólnym regulaminie korzystania z systemu w chmurze oraz warunki licencyjne 1C:Handel.
 3. Zakończenie promocji
  1. Po zakończeniu Promocji Klient może kontynuować korzystanie z systemu na ogólnych warunkach zgodnie z cennikiem albo zrezygnować z korzystania z systemu.
 4. Postanowienia końcowe
  1. 1C-Poland oraz Klient oświadczają, że będą rozstrzygać wszelkie ewentualne spory dotyczące korzystania z Systemu na drodze polubownej. Jeżeli wypracowanie rozwiązania drogą polubowną nie będzie możliwe, obie strony poddadzą spór rozstrzygnięciu przez Sad Powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę 1C-Poland.
  2. 1C-Poland zastrzega sobie prawo jednostronnie zmieniać niniejsze warunki. Jednak jest zobowiązana poinformować Klienta pod adres mailowy wskazany przy rejestracji o planowanych zmianach przynajmniej na miesiąc przed rozpoczęciem obowiązywania zmian.
  3. Korzystając z Promocji Klient akceptuje niniejsze warunki w całości.