Warunki licencji 1C:Handel

 1. Ogólne terminy i pojęcia
  1. 1C-Poland Sp. z o.o. (dalej 1C-Poland) udostępnia Klientowi oprogramowanie 1C:Handel (dalej System) do samodzielnej instalacji na komputerach Klienta.
  2. Właścielem Systemu i wszystkich praw autorskich do niego jest 1C-Poland.
  3. 1C-Poland przekazuje kopię Systemu Klientowi.
  4. Klient ma prawo do korzystania z Systemu z zachowaniem zasad zamieszczonych w niniejszych warunkach.
 2. Zasady użytkowania
  1. System jest przekazywany Klientowi do jego wyłącznego użytku.
  2. Przekazywanie, dzierżawa lub najem Systemu innym podmiotom są niedozwolone.
  3. Z Systemu może jednocześnie korzystać tyle użytkowników Klienta ile Klient ma wykupionych stanowisk na użytkowanie Systemu.
  4. Klient albo inne podmioty na zlecenie Klienta mogą wprowadzać dowolne zmiany do Systemu (z wyłączeniem platformy 1C:Enterprise 8).
 3. Aktualizacje i wsparcie techniczne
  1. Klientowi przysługuje dostęp do aktualizacji i wsparcia technicznego opisanego w osobnym regulaminie jeśli Klient ma wykupiony ważny abonament wsparcia zgodnie z cennikiem.
  2. 1C-Poland udostępnia aktualizacje Systemu lecz nie jest zobowiązana uaktualnić System Klienta. Klient wgrywa aktualizacje samodzielnie albo zleca to osobnym firmom.
 4. 1C:Enterprise 8
  1. System jest stworzony na bazie platformy programistycznej 1C:Enterprise 8.
  2. Klient nie ma prawa do modyfikacji, zmiany struktury, deassemblowania platformy 1C:Enterprise 8 na bazie której stworzony jest System.
  3. Licencje na użytkowanie platformy 1C:Enterprise 8 są włączone w licencje na System. Zakup osobnych licencji dostępowych do 1C:Enterprise 8 nie jest potrzebny.
  4. Licencje dostępowe do platformy 1C:Enterprise 8 zakupione osobno nie upoważniają do korzystania z Systemu i nie mogą być używane z Systemem.
 5. Serwer aplikacji 1C:Enterprise 8
  1. Do korzystania z Systemu na wielu stanowiskach może być potrzebny program „Serwer Aplikacji 1C:Enterprise 8”, który pozwala na przechowanie danych w bazie SQL.
  2. Serwer się sprzedaje osobno wg aktualnego cennika.
 6. Odpowiedzialność
  1. 1C-Poland nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogłyby wystąpić na skutek stosowania Systemu, w tym również za ewentualną utratę informacji.
 7. Postanowienia końcowe
  1. 1C-Poland oraz Klient oświadczają, że będą rozstrzygać wszelkie ewentualne spory dotyczące korzystania z Systemu na drodze polubownej. Jeżeli wypracowanie rozwiązania drogą polubowną nie będzie możliwe, obie strony poddadzą spór rozstrzygnięciu przez Sad Powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę 1C-Poland.
  2. 1C-Poland zastrzega sobie prawo jednostronnie zmieniać niniejsze warunki. Jednak jest zobowiązana poinformować Klienta pod adres mailowy wskazany przy rejestracji o planowanych zmianach przynajmniej na miesiąc przed rozpoczęciem obowiązywania zmian.
  3. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszych warunków ogranicza się do rzeczywistej szkody. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za utratę korzyści przez pozostałe Strony, jakie mogłyby one uzyskać, gdyby szkody nie wyrządzono.
  4. W każdym razie odpowiedzialność każdej ze stron nie może przekraczać kwoty 5000 (pięć tysięcy) złotych.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  6. Korzystając z Systemu Klient akceptuje niniejsze warunki w całości.