Warunki wsparcia technicznego (od 15.01.2017)

 1. Ogólne terminy i pojęcia
  1. Firma 1C-Poland Sp. z o.o. (dalej 1C-Poland) świadczy użytkownikom usługi wsparcia technicznego do systemu 1C:Handel (dalej System).
  2. Wsparcie techniczne przysługuje użytkownikom systemu w chmurze w trakcie całego okresu świadczenia usługi.
  3. Wsparcie techniczne przysługuję użytkownikom w modelu do samodzielnego instalowania przez pierwsze 3 (trzy) miesiące od zakupu pierwszej licencji do Systemu albo przy ważnym wykupionym wsparciu technicznym zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Zakres konsultacji
  1. Konsultacje w ramach wsparcia technicznego obejmują wyłącznie pytania i odpowiedzi bezpośrednio związane z użytkowaniem Systemu.
  2. Konsultacje nie mogą być traktowane jako zamiana pełnowartościowego szkolenia z użytkowania Systemu, nie mogą dotyczyć sytuacji hipotetycznych i mogą być związane jedynie z konkretnymi sytuacjami powstałymi w wyniku normalnej pracy z Systemem.
  3. Konsultacje nie obejmują porad programistycznych, biznesowych, księgowych, indywidualnych, porad dotyczących oprogramowania firm trzecich oraz innych tematów nie związanych bezpośrednio z użytkowaniem Systemu.
  4. Konsultacje są świadczone na podstawie ostatniej wypuszczonej wersji Systemu.
  5. Konsultacje nie obejmują zmian i modyfikacji Systemu zrobionych na indywidualne zlecenie Klienta.
 3. Wsparcie telefoniczne
  1. Wsparcie telefoniczne jest dostępne pod numerem telefonu wskazanym na stronie Klienta po zalogowaniu.
  2. Nasi konsultanci są dostępne w godzinach 9-17 czasu polskiego w dni robocze, zgodnie z polskim kalendarzem dni świątecznych i wolnych od pracy.
  3. W trosce o jakość obsługi wszystkich użytkowników naszych systemów, w uzasadnionych przypadkach czas konsultacji telefonicznych może być ograniczony do 30 minut.
  4. Rozmowy z konsultantem mogą być nagrywane.
 4. Wsparcie mailowe
  1. Wsparcie mailowe dostępne jest pod adresem mailowym wskazanym na stronie Klienta po zalogowaniu.
  2. Czas odpowiedzi na każdy mail jest rejestrowany przez 1C-Poland i podawany w treści odpowiedzi.
  3. Prosimy o podanie na początku każdego nowego mailu numeru klienta, nazwy firmy oraz imienia i nazwiska osoby. Maile bez tych danych nie będą rozpatrywane i zwracane dla uzupełnienia danych.
 5. Inne sposoby komunikacji
  1. 1C-Poland po uzgodnieniu z Klientem może udostępnić inne sposoby komunikacji, które mogą ułatwić albo przyśpieszyć rozwiązanie problemu (np. Skype, TeamViewer itp.).
  2. 1C-Poland nie gwarantuje udostępnienie innych sposoby komunikacji.
  3. Czas każdej konsultacji jest liczony niezależnie od wybranego sposobu.
 6. Ilość konsultacji i taryfikacja
  1. Klientowi przysługuje 3 (trzy) godziny konsultacji miesięcznie na każdego wykupionego użytkownika w chmurze podczas trwania usługi albo na każde wykupione stanowisko komputerowe podczas trwania okresu waźności wykupionego pakietu wsparcia.
  2. Czas liczy się zgodnie z długością rozmów telefonicznych, czasu odpowiedzi na maile oraz czasu innych wymaganych czynności robionych po uzgodnieniu z klientem.
  3. Niewykorzystane godziny danego miesiąca nie przechodzą na następny miesiąc.
  4. Konsultacje poza przysługującym pakietem godzin są liczone osobno i doliczane do faktury za miesiąc w którym były dokonane zgodnie ze stawką 200 złotych netto za godzine.
  5. Klient w każdej chwili ma prawo się dowiedzieć ile ma wykorzystanych godzin w danym miesiącu i ile jeszcze zostało.
 7. Zgłoszenie nieprawidłowości w działaniu systemu 1C:Handel
  1. Użytkownikom przysługuje możliwość zgłoszenia nieprawidłowości w działaniu Systemu.
  2. Czas poświęcony na wyjaśnienie nieprawidłowości w działaniu systemu nie jest liczony jako czas konsultacji i nie zmniejsza pozostałych do wykorzystania godzin konsultacji klienta w danym miesiącu.
 8. Postanowienia końcowe
  1. 1C-Poland oraz Klient oświadczają, że będą rozstrzygać wszelkie ewentualne spory dotyczące korzystania z Systemu na drodze polubownej. Jeżeli wypracowanie rozwiązania drogą polubowną nie będzie możliwe, obie strony poddadzą spór rozstrzygnięciu przez Sad Powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę 1C-Poland.
  2. 1C-Poland zastrzega sobie prawo jednostronnie zmieniać niniejsze warunki. Jednak jest zobowiązana poinformować Klienta pod adres mailowy wskazany przy rejestracji o planowanych zmianach przynajmniej na miesiąc przed rozpoczęciem obowiązywania zmian.
  3. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej warunków ogranicza się do rzeczywistej szkody. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za utratę korzyści przez pozostałe Strony, jakie mogłyby one uzyskać, gdyby szkody nie wyrządzono.
  4. W każdym razie odpowiedzialność każdej ze stron nie może przekraczać kwoty 5000 (pięć tysięcy) złotych.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  6. Korzystając z Systemu Klient akceptuje niniejsze warunki w całości.