Warunki programu partnerskiego

 1. Ogólne terminy i pojęcia
  1. 1C-Poland Sp. z o.o. (dalej 1C-Poland) nawiązuję z Partnerem współprace w zakresie sprzedaży, wsparcia oraz serwisowania i modyfikacji systemów na bazie platformy 1C:Enterprise 8 tworzonych przez 1C-Poland.
  2. Każdy Partner może mieć trzy statusy – Handlowiec, Doradca i Serwisant.
 2. Status Handlowiec
  1. Po rejestracji na stronie Partnerom każdy Partner otrzymuje status Handlowiec, Kod partnera i link referencyjny.
  2. Kod partnera jest unikatowym identyfikatorem Partnera w programie partnerskim 1C-Poland.
  3. Link referencyjny pozwala Partnerowi na pozyskanie nowych klientów.
  4. Klient zarejestrowany za pomocą linka referencyjnego zostaje przywiązany do Handlowca na cały czas korzystania z Systemu.
  5. Z tytułu pozyskanych Klientów każdy Handlowiec otrzymuje co miesiąc prowizje zgodnie z rachunkiem Klienta w wysokości 20% od wartości netto faktury wystawianej na Klienta z tytułu korzystania z Systemu.
  6. Partner wyraża zgodę aby 1C-Poland wystawiała w jego imieniu faktury z tytułu w/w prowizji na 1C-Poland i opłacała je.
  7. Dodatkowe stanowiska i opcje wykupione przez Klienta w późniejszym czasie również są doliczane do prowizji Handlowca.
  8. Jeśli Klient rezygnuje z korzystania z Systemu albo 1C-Poland rozwiązuje współpracę z Klientem naliczanie prowizji Handlowca zaprzestaje się. Jeśli ten sam Klient później chcę nawiązać współpracę z powrotem to przywiązanie do Handlowca następuję ponownie, tak jakby to był nowy Klient. 1C-Poland nie gwarantuje że to będzie ten sam Handlowca który pozyskał Klienta za pierwszym razem.
  9. Przy sprzedaży przez Handlowca Klientowi wersji do samodzielnej instalacji Handlowiec otrzymuje jednorazowy upust od ceny z cennika w wysokości 40%.
 3. Status Doradca
  1. Status Doradca nadawany jest Partnerom który posiadają obszerną wiedzę na temat działania Systemu.
  2. Doradca jest zobowiązany okazywać wsparcie techniczne Klientom jeśli Klient wybierze go jako Partnera do wsparcia w panelu Klienta.
  3. Status Doradza nadawany jest po indywidualnym sprawdzeniu wiedzy wyznaczonego pracownika Doradcy z zakresu użytkowania Systemu. Sprawdzenie przeprowadza 1C-Poland w Siedzibie doradcy lub zdalnie. Sprawdzenie może zawierać rozmaite pytania z zakresu działania Systemu które potwierdzą wiedzę pracownika Doradcy.
  4. Pracownik który skutecznie zaliczył sprawdzenie wiedzy przez 1C-Poland otrzymuje Certyfikat Doradzy i zostaje Certyfikowanym Pracownikiem Doradcy.
  5. Doradca jest zobowiązany do oddelegowania do pomocy technicznej wyłącznie Certyfikowanych Pracowników.
  6. Doradza zobowiązany jest do poinformowania 1C-Poland jeśli Certyfikowany Pracownik odchodzi z firmy albo jest przydzielany do innej pracy.
  7. Doradca jest zobowiązany mieć przynajmniej jednego Certyfikowanego Pracownika z Certyfikatem Doradcy przydzielonego do pomocy technicznej.
  8. Doradca otrzymuje prowizję w wysokości 30% od rachunku Klientów którzy wybrali go jako Partnera do wsparcia w panelu Klienta przez cały czas póki ten doradca pozostaje wybrany przez Klienta.
  9. Doradca ma prawo nieodpłatnie korzystać ze wsparcia technicznego 1C-Poland w kwestiach które nie może rozwiązać samodzielnie.
  10. 1C-Poland zastrzega sobie prawo do ponownej weryfikacji oraz ewentualnego cofnięcia Certyfikatów Doradcy jeśli poziom wiedzy Certyfikowanego Pracownika Doradcy budzi wątpliwości.
  11. Kwestje wystawiania faktur, zakupu przez Klienta dodatkowych stanowisk i opcji oraz zakończenia współpracy przez Klienta są uregulowane dla Doradcy tak samo jak dla Handlowca.
 4. Status Serwisant
  1. Status Serwisant nadawany jest Partnerom który posiadają obszerną wiedzę na temat programowania Systemu i jego modyfikacji.
  2. Status Serwisant nadawany jest po indywidualnym sprawdzeniu wiedzy wyznaczonego pracownika Doradcy z zakresu programowania i modyfikacji Systemu. Sprawdzenie przeprowadza 1C-Poland w Siedzibie doradcy lub zdalnie. Sprawdzenie może zawierać rozmaite pytania z zakresu działania Systemu oraz platformy 1C:Enterpise 8 które potwierdzą wiedzę pracownika Doradcy.
  3. Pracownik który skutecznie zaliczył sprawdzenie wiedzy przez 1C-Poland otrzymuje Certyfikat Serwisanta i zostaje Certyfikowanym Pracownikiem Serwisanta.
  4. Serwisant zobowiązany jest do poinformowania 1C-Poland jeśli Certyfikowany Pracownik odchodzi z firmy albo jest przydzielany do innej pracy.
  5. Serwisant jest zobowiązany mieć przynajmniej jednego Certyfikowanego Pracownika z Certyfikatem Serwisanta aby móc utrzymać status Serwisanta.
  6. Serwisant otrzymuje specjalne wyznaczenie na liście/mapie Partnerów.
 5. Postanowienia końcowe
  1. 1C-Poland oraz Partner oświadczają, że będą rozstrzygać wszelkie ewentualne spory dotyczące korzystania z Systemu na drodze polubownej. Jeżeli wypracowanie rozwiązania drogą polubowną nie będzie możliwe, obie strony poddadzą spór rozstrzygnięciu przez Sad Powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę 1C-Poland.
  2. 1C-Poland zastrzega sobie prawo jednostronnie zmieniać niniejsze warunki. Jednak jest zobowiązana poinformować Partnera pod adres mailowy wskazany przy rejestracji o planowanych zmianach przynajmniej na miesiąc przed rozpoczęciem obowiązywania zmian.
  3. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej warunków ogranicza się do rzeczywistej szkody. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za utratę korzyści przez pozostałe Strony, jakie mogłyby one uzyskać, gdyby szkody nie wyrządzono.
  4. W każdym razie odpowiedzialność każdej ze stron nie może przekraczać kwoty 5000 (pięć tysięcy) złotych.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  6. Przystępując do programu partnerskiego Partner akceptuje niniejsze warunki w całości.