Polityka prywatności i Cookies

Definicje

Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych)

1. Podstawy

 1. Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności 1C-Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Bohaterów Września 3 lok. U1, dalej 1C-Poland. Jego celem jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych (w rozumieniu w/w Rozporządzenia) i informacji pochodzących od użytkowników serwisów internetowych administrowanych przez 1C-Poland, w tym klientów 1C-Poland, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nie danych osobowych.
 2. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.
 3. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. 1C-Poland nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

2. Administrator Danych Osobowych

 1. 1C-Poland jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w Rozporządzenia podawanych przez użytkowników na stronach internetowych 1C-Poland, np. https://1c.pl
 2. 1C-Poland dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do przesłanek oraz kategorii przetwarzanych danych dozwolonych prawem.

3. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

 1. Każda osoba przekazująca 1C-Poland dane osobowe za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronach internetowych 1C-Poland jest informowana o konkretnym celu w jakim dane te są przetwarzane oraz podstawie prawnej przetwarzania.
 2. 1C-Poland wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach. W szczególności:
  a) w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej, dane osobowe będą wykorzystane w celu przedstawienia informacji o produktach i usługach 1C-Poland lub Partnerów 1C-Poland, których aktualna lista jest dostępna na stronie internetowej 1C-Poland https://1c.pl/cennik/partnerzy/. Podanie danych jak i wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwią otrzymywanie komunikacji marketingowej.
  b) w przypadku założenia na stronach internetowych 1C-Poland konta użytkownika, dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi tego konta. Podanie tych danych jest niezbędne do założenia i prowadzenia konta użytkownika.
  c) w przypadku złożenia zamówienia na produkt, którego sprzedawcą jest 1C-Poland, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji tego zamówienia oraz w celach rachunkowych (w tym wystawienia faktury), realizacji reklamacji czy gwarancji, ale również w usprawiedliwionych celach 1C-Poland jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług. Podanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
  d) w przypadku formularzy kontaktowych zamieszczonych na stronach internetowych 1C-Poland dane osobowe będą przetwarzane w celu jednorazowego kontaktu we wskazanej formie z osobą, której dane dotyczą w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem,
  e) w przypadku rozmów przez telefon w trakcie których może dojść do przekazania danych osobowych, dane te będą przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z osobą, której dane dotyczą w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.
 3. Dane osobowe są wykorzystywane również do celów realizacji usług zamówionych przez klientów i użytkowników serwisu, dla optymalizacji tych usług oraz w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto niektóre dane, w szczególności adresy IP, są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Takie dane, w tym dane osobowe, mogą być profilowane przez 1C-Poland, poprzez ich zestawianie z danymi o przeglądanych produktach lub usługach 1C-Poland dla dokonywania zautomatyzowanej oceny preferencji produktów i usług i przygotowywania dedykowanych informacji.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu w którym 1C-Poland lub użytkownik może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba, że z przepisów prawa wynika dłuższy okres.

4. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji oraz zasady przetwarzania danych

 1. 1C-Poland zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
 2. 1C-Poland dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w art. 5 RODO, tj:
 • zasada 1 – zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście,
 • zasada 2 – zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • zasada 3 – adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • zasada 4 – prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • zasada 5 – przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;
 • zasada 6 – przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;
 • zasada 7 – w sposób zapewniający realizację praw osób, których dane dotyczą;
 • zasada 8 – nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

5. Pozyskiwanie danych

 1.  Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe 1C-Poland zapisuje skąd zostały one pozyskane.
 2.  Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:
 • formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na stronach internetowych 1C-Poland, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, złożenia aplikacji oraz wyrażenia uwag;
 • kontakt poza stroną internetową – na stronach internetowych 1C-Poland znajdują się numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;
 • kontakt telefoniczny – wszelkie rozmowy prowadzone z przedstawicielami 1C-Poland pod numerami wskazanymi na stronach internetowych 1C-Poland nie są nagrywane;
 • dane o ruchu sieciowym oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronach 1C-Poland – prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. 1C-Poland nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.
 • podczas korzystania z zasobów stron internetowych zarządzanych przez 1C-Poland – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak „cookies” lub „web beacons”.

Cookies – małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu 1C-Poland. Pozwalają one stronie „zapamiętać”, kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych stron 1C-Poland. Po zakończeniu sesji np. w momencie przejścia do innej witryny internetowej zapisane informacje zostają usunięte. Większość przeglądarek jest automatycznie skonfigurowana w taki sposób, że pozwala na przenoszenie się cookies, ale w przypadku korzystania z przeglądarek Internet Explorer lub Netscape Navigator firmy Microsoft istnieje możliwość skonfigurowania ich w taki sposób, aby ograniczyć dostęp cookies lub zablokować go całkowicie, co może jednak mieć wpływ na jakość oglądanych stron.

Web beacons – elektroniczne elementy graficzne (zwane również web bugs, clear gifs albo trackers), które umożliwiają określenie liczby użytkowników, którzy odwiedzili te strony, dzięki kliknięciu na ogłoszenie dotyczące naszych produktów i usług ze strony innej firmy. Web beacons gromadzą informacje w ograniczonym zakresie, należy do nich numer cookie, czas i data otworzenia strony oraz opis strony, na której znajduje się web beacon. Nasze strony nie zawierają web beacons umieszczonych przez innych ogłoszeniodawców, ale korzystamy z usług osób trzecich w celu zbierania dla nas tych danych. W związku z tym że, web beacons są stosowane w połączeniu z cookies, można je dezaktywować poprzez wyłączenie cookies lub zmianę ustawień dotyczących akceptacji cookies w przeglądarce.

6. Prawa użytkownika

 1.  1C-Poland respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  a) uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
  b) prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
  c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  e) prawo do przenoszenia danych
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach 1C-Poland jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
 2. 1C-Poland zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.
 3. Każdy użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe ma możliwość ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia poprzez kontakt pisemny na adres 1C-Poland Sp. z o.o., al. Bohaterów Września 3 lok. U1, 02-389, Warszawa lub mailem na adres info@1c.pl lub telefonicznie
 4. 1C-Poland informuje, że nie ma on obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:
  a) korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
  b) wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  c) celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
  d) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.
 6. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub na podstawie zawartej umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, Użytkownik ma prawo otrzymać na swój wniosek dane osobowe jego dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak też wnioskować o przekazanie jego danych w takim formacie do wskazanego administratora danych. Osoba, której dane dotyczą składając wniosek o przeniesienie danych osobowych musi określić, czy dane osobowe jej dotyczące jednocześnie mają być usunięte („prawo do bycia zapomnianym”) przez 1C-Poland i złożyć w tym zakresie odpowiedni wniosek.

7. Zakres udostępniania danych o użytkownikach

 1. 1C-Poland oświadcza, że nie sprzedaje, nie udostępnia i nie przekazuje zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów 1C-Poland. Dane osobowe przetwarzane przez 1C-Poland w celach marketingowych mogą być również udostępniane partnerom 1C-Poland, których lista dostępna jest na stronie https://1c.pl/cennik/partnerzy/, w celu prowadzenia wspólnych akcji marketingowych produktów i usług tych partnerów, w tym 1C-Poland.

8. Przekazywanie poza obszar Europy

 1. Dane osobowe w obrębie Unii Europejskiej podlegają ochronie w ramach wspólnego ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych. W innych krajach dane te mogą nie podlegać ochronie w takim samym stopniu. Jesteśmy zobowiązani do upewnienia się, przed przekazaniem informacji na temat użytkownika do kraju znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, że kraj ten zapewni odpowiednią ochronę jego praw. W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Kraje znajdujące się poza obrębem Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony informacji, jak kraje należące do tego obszaru.

9. Zmiany dotyczące polityki prywatności

 1. Na zmiany w polityce ochrony prywatności 1C-Poland mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną poinformowani na stronach internetowych 1C-Poland.

10. Prawo do skargi

 1. W każdym przypadku uznania, że prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane, osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2,.